21 tháng 6

John Smith

John Smith là một người lính người Anh, người đã thành lập thuộc địa Jamestown của Mỹ vào đầu những năm 1600.

ĐọC Thêm